Kontakt:

Rychlá zpráva

Ke stažení:

Firefox

Počet přístupů:

194527

Pro studenty — kalkulátory na webu

V češtině

Matematické výpočty online (autoři Robert Mařík a Miroslava Tihlaříková). Tato stránka je velmi užitečná k samostatnému prověření vlastních výpočtů. Výstupem je většinou řešení s výkladem postupu.

V angličtině

Zde si můžete zkontrolovat své výpočty pomocí různých kalkulátorů.

  1. Function calculator (pro danou funkci umí vypočítat derivace, Taylorův polynom, integrály a nakreslit její graf).
  2. Matrix calculator (pro danou matici umí vypočítat její inverzní matici, její determinant a jednoduché výrazy).
  3. Matrix multiplier (umí vypočítat součiny matic).
  4. Linear solver (umí řešit soustavy linárních algebraických rovnic).
  5. Solucia (umí řešit diferenciální rovnice).
  6. Alcula (umí lineární a kvadratickou regresi).

Další kalkulátory najdete zde.